โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

> คลิกที่นี่ <<

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศรายชื่อ มายื่นยันสิทธิ์เรียนต่อ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 คาบจริยธรรม ณ ห้องประชุมสง่า ดีมาก
(สถานที่อาจเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
2. ให้ผู้มีสิทธิ์ มารายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.00–12.00 น. ณ หน้าหอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
3. ให้ผู้มีสิทธิ์ มามอบตัว ดังนี้
          3.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)
          มามอบตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566
          3.2 ห้องเรียนปกติ มามอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2566
4. หากผู้มีสิทธิ์ไม่มารายงานตัวตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์