โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

รับสมัครงาน

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่  47 ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000  

 งานธุรการ  02-527-4258, กลุ่มวิชาการ  02-526-8920, กลุ่มบริหารทั่วไป 02-966-5987,

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน(ปกครอง) 02-966-5988,งานการเงิน-พัสดุ 02-966-7055, แฟ็กซ์  02-966-5989