โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม www.kma.ac.th

 

 

 

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online) ซึ่งมีการอบรมอบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563  ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมครูการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน  เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding Online for Teacher (C4T Online) ได้อบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณขั้นสู ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563  ผ่านเว็บไซต์  http://teacherpd.ipst.ac.th   

 คลิกที่นี่

align = 'center'

[ โรงเรียน New Normal ]
รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนทั่วประเทศที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน

ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างปลอดภัย โดยกำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนทุกคน

ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

อย่างเพียงพอ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มเดียวเพื่อลดความแออัด
https://www.facebook.com/127034180656279/posts/4882344095125240/?vh=e&d=n
#covid19 #โควิด19 #TheNewNormalSchool #โรงเรียนวิถีใหม่ #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #MOPH

#กระทรวงสาธารณสุข

  

 

 

align = 'center'

align = 'center'

 

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมผ่าน QR_Code ของทุกธนาคารได้แล้ว

 

>>> คลิกที่ภาพเพื่อพิมพ์เอกสาร <<<