โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

อบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 10

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้เข้ากิจกรรมค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE นนทบุรี ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ที่จัดขึ้นตามโครงการ
TO BE NIMBER ONE จัวหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม