โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

Author Archives: kuntawat.p

กิจกรรม สัมมนา “สภานักเรียน” การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก

กิจกรรมสังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันลอยกระทง 2565 ณ วัดเขมาภิรตาราม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ […]

สนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564 และการสอบภาคการศึกษาพิเศษ 2564 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัด […]

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ครูและนักเรียนจากโรงเรีย […]

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2565