โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. หรือบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
และอุทิศตนในการทำกิจกรรม สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี