กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไทยประเสริฐ  วนวาล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสี่ทัพ  ทะสุวรรณ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์สาลี

ครู/ชำนาญการ

นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา

ครู/คศ.1

 

นางสาวณิชชา  สมานบุตร

ครู/คศ.1

นายชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์

ครู/คศ.1

นางสาวอัจฉริยา  พงษ์ยั่งยืน

ครู/คศ.1

นางสาวนูรนาฮาบี  ผูหาดา

ครูอัตราจ้าง

นายอรรถชัย  ชุมภู

ครูอัตราจ้าง

น.ส.นภัสวรรณ  คงเฉลิม

ครูอัตราจ้าง