คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ดร.กรชนก สุตะพาหะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงบประมาณสินทรัพย์และบุคลากร

นายสรนันท์  เวียงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรัศมี  วงวิลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายญานุสิทธิ์  ภูหนองโอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน