คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ดร.จรุญ  จารุสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเฉลิมชัย  ตาระกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร

นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรัศมี  วงวิลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสรนันท์  เวียงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน