ห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางพุธชาด  ศักดิ์แสง

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ

นางสาวจิณห์จุฑา  พิพิธจันทร์ 

ครู คศ.1

น.ส.วรรษมน  มะหะหมัดยูซบ

ครูผู้ช่วย

นายวีรศักดิ์  อินทรัตน์

ครูอัตราจ้าง

MR.EDWARD JAMES BURNS

MR.JAMES PETER PATTON

น.ส.ปราชญ์พิพัฒน์  สินสักกรา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน