วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่สังคมด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล

พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะชีวิตที่จพเป็นตามหลักสูตร

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.  ครูมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป้นครูมืออาชีพ

4.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

5.  สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม