วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ 

   จัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร เสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยครูผู้เชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมและความพอเพียง

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะผู้เรียนยุคการศึกษาไร้พรมแดน

1.1     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในยุคการศึกษาไร้พรมแดน

1.2     พัฒนาระบบนิเทศการสอน ที่เน้นการสะท้อนข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3     ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร

1.4     ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เพื่อการศึกษาต่อและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

1.5     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในโลกดิจิทัล

1.6     ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศผ่านประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา ด้วยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม

1.7     ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

1.8     จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดทางอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนวางเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพ และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างคุณธรรมและทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่

2.1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน

2.2  เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตสาธารณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.3 เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2.4  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนตามความต้องการ ความจำเป็น สร้างความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมครู บุคลากร ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ

3.1     ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้าง นวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ

3.2    พัฒนาระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ความต้องการของครูและบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ควบคู่กับการเชิดชูเกียรติ สร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับ นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

4.1  มุ่งบริหารจัดการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามภาระงานของบุคลากร จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล

4.2  พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บริหารจัดการทรัพยากรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

4.3  สร้างมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่ม สร้างมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ภัยคุกคาม ตลอดจนความปลอดภัยอื่น ๆ อย่างรอบด้าน รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม จัดซื้อ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อัตลักษณ์

       นักเรียนสีขาว หัวใจสีเขียว

อัตลักษณ์

       นักเรียนสีขาว หัวใจสีเขียว

คติพจน์

       สจฺจํเว อมตา วาจา คำสัตย์ เป็นคำไม่ตาย 

คำขวัญ

       จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย