กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรัศมี  วงวิลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นายชาญ นรากล่ำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

/หัวหน้างานสวัสดิการ

นายธรรมรัตน์ ภควรรณ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

/หัวหน้างานอาคารสถานที่

/หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางอภิรดี ตรีพืช

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์สาลี

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

น.ส.พิชามล พีระพิทยมงคล

หัวหน้างานโภชนาการ

นายนคฤกษ์ คำม่วง

วิศวกรประจำโรงเรียน

/เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายศิริศักดิ์ ทาเจริญ

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

/หัวหน้างานห้องเรียน 3C

น.ส.ศศิธร พึ่งพุทธ

หัวหน้างานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

น.ส.นันทภัสร์ พุทธสรณ์

หัวหน้างานโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

/เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางฟาริดา สะแปะอิง

หัวหน้างานธนาคารขยะโรงเรียน (Recycle Bank)

น.ส.อัจฉริยา พงษ์ยั่งยืน

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางภวันรัตน์ โรจนศรีศักดิ์

หัวหน้างานสำนักงาน

นายนิตินัย ทองน้อย

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า

นายกมลชัย แก้วศรี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายปัณจภัท ล้ำเลิศ

เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม

น.ส.รัตติยากร อินป้อม

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

น.ส.พรณภา มณฑา

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

น.ส.ณิชชา สมานบุตร

เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน

น.ส.ทิพวรรณ ศรีโนนยาง

เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน

นายศุภณัฐ กลีบกลาง

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

นายมงคลยศ จุปะวันทอง

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

นางปิยวรรณ์ อุดมพงศ์พิพัฒน์

เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนปลอดขยะ

น.ส.จารุวรรณ คันทะพรม

เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนปลอดขยะ

นางศิรดา นาเบะคุระ

เจ้าหน้าที่งานธนาคารขยะ

น.ส.ชนัญชิดา ประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน