กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนที  กอบการนา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวภักดี  อินทร์ขาว

ครู/ชำนาญการ

นายวสันต์  มหามิตรมงคล

ครู/ชำนาญการ

นายยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวสริตา  คนบุญ

ครู/คศ.1

นายชัยมงคล  โฮฮิน

ครู/คศ.1

นางสาววรัญญา  ฉุนพวง

ครู/คศ.1

นางสาวนิรมล  ยากลิ่น

ครู/คศ.1

นางสาวรัชฎาภรณ์  ปาละสิทธิ์

ครู/คศ.1

นายศิริศักดิ์  ทาเจริญ

ครู/คศ.1

 

นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์

ครูผู้ช่วย

 

นายนิติ กล่อมสังข์

ครูผู้ช่วย

 

นายธงชัย ชำนาญการ

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอารีรัตน์  ไขว้วงค์

ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์สิทธิ์ พลีใส

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ณัชชา  มะลิวัลย์

ครูอัตราจ้าง