กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนที  กอบการนา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวภักดี  อินทร์ขาว

ครู/ชำนาญการ

นายวสันต์  มหามิตรมงคล

ครู/ชำนาญการ

นายยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวสริตา  คนบุญ

ครู/คศ.1

นายชัยมงคล  โฮฮิน

ครู/คศ.1

นางสาววรัญญา  ฉุนพวง

ครู/คศ.1

นางสาวนิรมล  ยากลิ่น

ครู/คศ.1

นางสาวรัชฎาภรณ์  ปาละสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

นายศิริศักดิ์  ทาเจริญ

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวดัชนี  ศรีปั้น

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารีรัตน์  ไขว้วงค์

ครูอัตราจ้าง

น.ส.สุกัญญา ขันติกุล

ครูอัตราจ้าง