กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาติชาย  พุทธสรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวขนิษฐา  วุฒิวิริยกิจ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา

ครู/ชำนาญการ

นางสาวแอนนา  พูนวศินมงคล

ครู/ชำนาญการ

นางปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์

ครู/ชำนาญการ

นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน

ครู/ชำนาญการ

นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย

ครู/ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข

ครู/ชำนาญการ

นายประสิทธิชัย  ตุเทพ

ครู/ชำนาญการ

นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา

ครู/ชำนาญการ

นายธีรพล  หาเม็ดดี

ครู/คศ.1

นายธรรมรัตน์  ภควรรณ

ครู/คศ.1

นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา

ครู/คศ.1

นายชนสิษฎ์  แหไธสง

ครู/คศ.1

นางสาวสรัลวรีย์  นาน้ำเชี่ยว

ครู/คศ.1

นางจันศิริ  วัฒนปฤดา

ครูอัตราจ้าง

นายสุรศักดิ์  จันทิมา

ครูอัตราจ้าง

นายวีระ  สาลี

ครูอัตราจ้าง

น.ส.สมิตา  ผิวนวล

ครูอัตราจ้าง