กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายชาติชาย  พุทธสรณ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์

ครู/ชำนาญการ

นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน

ครู/ชำนาญการ

นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย

ครู/ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข

ครู/ชำนาญการ

นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา

ครู/ชำนาญการ

นายธีรพล  หาเม็ดดี

ครู/คศ.1

นายธรรมรัตน์  ภควรรณ

ครู/คศ.1

นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา

ครู/คศ.1

นายชนสิษฎ์  แหไธสง

ครู/คศ.1

นางสาวสรัลวรีย์  นาน้ำเชี่ยว

ครู/คศ.1

นายอารยะ ใจเย็น

ครูผู้ช่วย

นายต่อศักดิ์ ชินันท์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สว่าง

ครูผู้ช่วย

นายสุรศักดิ์  จันทิมา

ครูอัตราจ้าง

นายวีระ  สาลี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวธันยพร   ชิตกรหาร

ครูอัตราจ้าง

นายยอดชาย ตรรกศาสตร์กุล

ครูอัตราจ้าง