กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัจจนันท์  จันทร์ทองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอดิศร  มีณีศิริ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสุธีรา  ภิญโญ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางชนิดา  ทองประดับ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวไฉไลรัตน์  บรรลือ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวจิณห์จุฑา  พิพิธจันทร์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร

ครู/ชำนาญการ

นายสาโรจน์  กุลศิลาฤทธิ์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวปนันญา  วัฒนา

ครู/ชำนาญการ

นางสาวอารียา  กองวิวาน

ครู/ชำนาญการ

นายนคฤกษ์  คำม่วง

ครู/คศ.1

นายเอกนรินทร์  ภู่ตระกูล

ครู/คศ.1

นายภูวฤทธิ์  ปุริธรรมเม

ครู/คศ.1

นางสาวนันทภัสร์  พุทธสรณ์

ครู/คศ.1

นางสาวพรนภา  วิชาชัย

ครู/คศ.1

นางสาวนวลจันทร์  ลักษวุธ

ครู/คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์  กันทะ

ครู/คศ.1

นางสาวนฐกมล  ชัยณรงค์

ครู/คศ.1

นางสาวญาดา  สันติธารายนตร์

ครู/คศ.1

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

ครู/คศ.1

นางสาวโสมานะ  วงศ์คำหาร

ครู/คศ.1

นางสาวศุธิดา  อาจทะนงค์

ครู/คศ.1

นางสาวอารียา ทะสา

ครูผู้ช่วย

นายณชิต จักษ์เมธา

ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ อาหมัด

ครูผู้ช่วย

น.ส.พรชนก หัสดิเสวี

ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ  ศาลาแดง

ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา  วงค์ษาเนาว์

พนักงานราชการ

นางสาววรรณศิริ  มินทยักษ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายฝน  จับบัง

ครูอัตราจ้าง

งานเทคโนโลยี

นายศักดา  สำรวล

หัวหน้างานเทคโนโลยี

นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล

ครู/ชำนาญการ

นางสาวเขมกร  อนุภาพ

ครู/คศ.1

นายกันตวรรธน์  สุขทอง

ครู/คศ.1

นางสาวพชรมน  พุ่มจันทร์

ครู/คศ.1

นางสาวจารุณี  เหตุเกษ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ สายทอง

ครูผู้ช่วย

นายโชติกา  เสือพิณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวธมลวรรณ  ชมแผน

ครูผู้ช่วย

นายศุภณัฐ  กลีบกลาง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตติยากร  อินป้อม

ครูอัตราจ้าง

นายมงคลยศ  จุปะวันทอง

ครูอัตราจ้าง