กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัจจนันท์  จันทร์ทองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอดิศร  มีณีศิริ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสุธีรา  ภิญโญ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางชนิดา  ทองประดับ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรนันท์  ศิริทรัพย์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวไฉไลรัตน์  บรรลือ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวจิณห์จุฑา  พิพิธจันทร์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร

ครู/ชำนาญการ

นายสาโรจน์  กุลศิลาฤทธิ์

ครู/คศ.1

นางสาวปนันญา  วัฒนา

ครู/คศ.1

นางสาวอารียา  กองวิวาน

ครู/คศ.1

นายนคฤกษ์  คำม่วง

ครู/คศ.1

นายเอกนรินทร์  ภู่ตระกูล

ครู/คศ.1

นายภูวฤทธิ์  ปุริธรรมเม

ครู/คศ.1

นางสาวนันทภัสร์  พุทธสรณ์

ครู/คศ.1

นางสาวพรนภา  วิชาชัย

ครู/คศ.1

นางสาวนวลจันทร์  ลักษวุธ

ครู/คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมมณัฐฐา โยสาพันธ์

ครู/คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์  กันทะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวนฐกมล  ชัยณรงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวญาดา  สันติธารายนตร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

ครูผู้ช่วย

นางสาวโสมานะ  วงศ์คำหาร

ครูผู้ช่วย

นางสาวศุธิดา  อาจทะนงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ  ศาลาแดง

พนักงานราชการ

นางสาวโชติกา  วงค์ษาเนาว์

พนักงานราชการ

นางสาววรรณศิริ  มินทยักษ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายฝน  จับบัง

ครูอัตราจ้าง

น.ส.อัสพรินญา หมั่นทรัพย์

ครูอัตราจ้าง

งานเทคโนโลยี

นายศักดา  สำรวล

หัวหน้างานเทคโนโลยี

นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวพิไลพร  ทิมเทศ

ครู/คศ.1

นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล

ครู/คศ.1

นางสาวเขมกร  อนุภาพ

ครู/คศ.1

นางสาวมัณฑนา  สุวรรณ์

ครู/คศ.1

นายกันตวรรธน์  สุขทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวพชรมน  พุ่มจันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุณี  เหตุเกษ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุวรรณ สายทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงชีวัลย์  ขำวงค์

ครูอัตราจ้าง

นายศุภณัฐ  กลีบกลาง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตติยากร  อินป้อม

ครูอัตราจ้าง

นายมงคลยศ  จุปะวันทอง

ครูอัตราจ้าง