กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวิรัลนัฐ  ภิญโญ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์  ใจเพ็ชร์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีณรันต์  สังหร

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายสรศักดิ์  โพธิ์นิล

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางพุธชาด  ศักดิ์แสง

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ครู/ชำนาญการ

นางเบญจวรรณ  ภมะราภา

ครู/ชำนาญการ

นางสาวศรีรุ้ง  มรกฎ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวฉลอม  สุดเขียว

ครู/ชำนาญการ

นายพีรวัส  ปงเทพ

ครู/คศ.1

นางสาวปัทมา  คละบุตร

ครู/คศ.1

นางสาวภัคนภัสส์  ชิตามระ

ครู/คศ.1

นางสาวกนกวรรณ  นำมา

ครู/คศ.1

นายภูวนัตถ์  ช่วยความดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวอนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

ครูผู้ช่วย

นางสาววรรษมน  มะหะหมัดยูซบ

ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา  แก้วนาพันธ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุดารัตน์  ราชซุย

ครูอัตราจ้าง

นายปวริศ  เรืองศรี

ครูอัตราจ้าง

นายวีรศักดิ์  อินทรัตน์

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ขนิษฐา  พึ่งไพร

ครูอัตราจ้าง