กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์  ใจเพ็ชร์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีณรันต์  สังหร

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางพุธชาด  ศักดิ์แสง

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ  ภมะราภา

ครู/ชำนาญการ

นางสาวศรีรุ้ง  มรกฎ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวิรัลนัฐ  ภิญโญ

ครู/ชำนาญการ

นายพีรวัส  ปงเทพ

ครู/คศ.1

นางสาวปัทมา  คละบุตร

ครู/คศ.1

นางสาวภัคนภัสส์  ชิตามระ

ครู/คศ.1

นางสาวกนกวรรณ  นำมา

ครู/คศ.1

นายภูวนัตถ์  ช่วยความดี

ครู/คศ.1

นางสาวอนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

ครูผู้ช่วย

นางสาววรรษมน  มะหะหมัดยูซบ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์  ราชซุย

ครูอัตราจ้าง

นายวีรศักดิ์  อินทรัตน์

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ขนิษฐา  พึ่งไพร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัชชา  เนตรวงศ์

ครูอัตราจ้าง

น.ส.สุกานต์ดา จินดาวุฒิพันธ์

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวจริญญา พรหมวิจิต

ครูอัตราจ้าง