กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภูวนัตถ์  ช่วยความดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์  ใจเพ็ชร์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพุทธชาด  พรัดชู

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ  อินทรชม

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรัลนัฐ  ภิญโญ

ครู/ชำนาญการ

นางเบญจวรรณ  ภมะราภา

ครู/ชำนาญการ

นางสาวศรีรุ้ง  มรกฎ

ครู/ชำนาญการ

นายพีรวัส  ปงเทพ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวปัทมา  คละบุตร

ครู/ชำนาญการ

นางสาวภัคนภัสส์  ชิตามระ

ครู/คศ.1

นางสาวกนกวรรณ  นำมา

ครู/คศ.1

นางสาวอนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

ครู/คศ.1

นางสาววรรษมน  ชาติทอง

ครู/คศ.1

นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค

ครูผู้ช่วย

น.ส.วัลลภาภรณ์ ธรรมสารัตน์

ครูผู้ช่วย

 

นายศนรินทร์ แก้งคำ

ครูผู้ช่วย

นายพัชรพล มณฑา

ครูผู้ช่วย

น.ส.มนัญชยา ฤทธิมงคล

ครูผู้ช่วย

นายจิรพัฒน์ เจริญสม

ครูผู้ช่วย

นายวีรศักดิ์  อินทรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวขนิษฐา  พึ่งไพร

ครูอัตราจ้าง