งานแนะแนว

นางสาวลัดดาวรรณ  อินม่วง

หัวหน้างานแนะแนว

นางธนวรรณ  สมชื่น

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี

ครู/คศ.1

นางสาวจารุวรรณ  คันทะพรม

ครู/คศ.1

นางสาวศศิธร  พึ่งพุทธ

ครูผู้ช่วย

นางสาวเกตน์นิภา  สุขพรมา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยะฉัตร  วาดประสพ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวรรณา  เพ็ชร์กูล

ครูอัตราจ้าง