กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอภิรดี  ตรีพืช

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางศิรดา  นาเบะคุระ

ครู/ชำนาญการ

นายนพดล  ยกรัตน์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวเกศยุพา  โลศิริ

ครู/ชำนาญการ

นางฟาริดา  สะแปะอิง

ครู/ชำนาญการ

นายชานันท์  สุนทรวินิต

ครู/ชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์  บุพชาติ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวอัฏฐพรณ์  สังข์พาลี

ครู/ชำนาญการ

นางสาวญาณินท์รัตน์  ไตรทิพย์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวหทัยชนก  ทองอร่าม

ครู/ชำนาญการ

นางสาวอารียา  มาลากุล

ครู/ชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช  อ้นจันทร์

ครู/คศ.1

นางสาวเพชรดา  ปัญญาพรวิทยา

ครู/คศ.1

นายนักพรต  น้อยสอาด

ครู/คศ.1

นางสาวผ่องพรรณ  สิ่วสงวน

ครู/คศ.1

นายหิรัญ  เรืองชัยวรสิทธิ์

ครู/คศ.1

นางสาวศศิวิมล  พุทธิแพทย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวอชิรญา  เมืองเจริญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ

ครูผู้ช่วย

นายพีรพงษ์  ดวงแก้ว

ครูผู้ช่วย

นายเมธี สุขพันธ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์  วิริยะพงศ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธีรา  แก้วแกมทอง

ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา บรรจงศิลป์

ครูอัตราจ้าง

ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Guang Xu

(CHINESE)

Ms.Xianfen Cen

(CHINESE)

Ms.Analiza Escano

(ENGLISH)

Mr.Ryan Calibara

(ENGLISH)

Mr.July Ethanol L.Martinez

(ENGLISH)

Ms.Recane A. Batiancila

(ENGLISH)

Ms.Ellien Phia Torregosa Betasa

(ENGLISH)

Mr.Lito Adlaon

(ENGLISH)

Mr.Edward Burns

(ENGLISH)

Mr.James Patton

(ENGLISH)