กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัฏฐพรณ์  สังข์พาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอภิรดี  ตรีพืช

ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง

ครู/ชำนาญการ

นางศิรดา  นาเบะคุระ

ครู/ชำนาญการ

นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์

ครู/ชำนาญการ

นายนพดล  ยกรัตน์

ครู/ชำนาญการ

นางสาวเกศยุพา  โลศิริ

ครู/ชำนาญการ

นางฟาริดา  สะแปะอิง

ครู/ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา  ชุมภู

ครู/คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์  บุพชาติ

ครู/คศ.1

นางสาวสุตาภัทร  ปฐมนุพงศ์

ครู/คศ.1

นางสาวญาณินท์รัตน์  ไตรทิพย์

ครู/คศ.1

นายชานันท์  สุนทรวินิต

ครู/คศ.1

นางสาวชัญญานุช  อ้นจันทร์

ครู/คศ.1

นางสาวหทัยชนก  ทองอร่าม

ครู/คศ.1

นางสาวอารียา  มาลากุล

ครู/คศ.1

นางสาวเพชรดา  ปัญญาพรวิทยา

ครู/คศ.1

นายนักพรต  น้อยสอาด

ครู/คศ.1

นางสาวพ่องพรรณ  ลิ่วสงวน

ครูผู้ช่วย

นายหิรัญ  เรืองชัยวรสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล  พุทธิแพทย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวอชิรญา  เกื้อแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินธร  เกื้อแก้ว

ครูอัตราจ้าง

น.ส.ณัฐศริญาย์  ธนาพัฒน์ตระกูล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุติกาญจน์  วิริยะพงศ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรณภา  มณฑา

ครูอัตราจ้าง

นายพีรพงษ์  ดวงแก้ว

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐา  ลีวานิชกุล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธีรา  แก้วแกมทอง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ

ครูอัตราจ้าง

นายธนวรรธน์ สุมาดง

ครูอัตราจ้าง

ครูชาวต่างประเทศ

Mr.Guang Xu

(CHINESE)

Ms.Xianfen Cen

(CHINESE)

Ms.Analiza Escano

(ENGLISH)

Mr.Ryan Calibara

(ENGLISH)

Mr.July Ethanol L.Martinez

(ENGLISH)

Ms.Recane A. Batiancila

(ENGLISH)

Ms.Ellien Phia Torregosa Betasa

(ENGLISH)

Mr.Lito Adlaon

(ENGLISH)

Mr.Edward Burns

(ENGLISH)

Mr.James Patton

(ENGLISH)

Ms.Takaki Yoko

(JAPANESE)