กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชาญ  นรากล่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ

ครู/คศ.1

นางสาวกันยา  ดวงคำ

ครู/คศ.1

นางสาวพิชามล  พีระพิทยมงคล

ครู/คศ.1

นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์

ครู/คศ.1

นางภวันรัตน์  โรจนศรีศักดิ์

ครู/คศ.1

นางสาวปิยนันท์  พึ่มชัย

ครู/คศ.1

นายนราธิป   หมายทวี

ครูผู้ช่วย

นายอดิเรก  หนูหน่าย

ครูอัตราจ้าง

 

นายปัณจภัท ล้ำเลิศ

ครูอัตราจ้าง