กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชาญ  นรากล่ำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวปิยาภา  แสงอรุณ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี

ครู/ชำนาญการ

นางสาวกันยา  ดวงคำ

ครู/ชำนาญการ

นางสาวพิชามล  พีระพิทยมงคล

ครู/ชำนาญการ

นายทวีศักดิ์  ศรีบูรพาภิรมย์

ครู/ชำนาญการ

นางภวันรัตน์  โรจนศรีศักดิ์

ครู/คศ.1

นางสาวปิยนันท์  พึ่มชัย

ครู/คศ.1

นายนราธิป   หมายทวี

ครูผู้ช่วย

นายธงไชย สิทธิศร

ครูผู้ช่วย

นายปริวัฒน์ สมจันทร์

ครูผู้ช่วย

นายอดิเรก  หนูหน่าย

ครูอัตราจ้าง

 

นายปัณจภัท ล้ำเลิศ

ครูอัตราจ้าง