กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคเณศร  ศรีรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปาริชาติ  พลายงาม

ครู/ชำนาญการ

นายนิตินัย  ทองน้อย

ครู/ชำนาญการ

นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร

ครู/คศ.1

นางสาวนวพรรณ  จันทร

ครู/คศ.1

นายภาสกร  โหมวานิช

ครู/คศ.1

นายกมลชัย  แก้วศรี

ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐานิตดา  ตรงเที่ยง

ครูอัตราจ้าง