กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคเณศร  ศรีรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปาริชาติ  พลายงาม

ครู/ชำนาญการ

นายนิตินัย  ทองน้อย

ครู/ชำนาญการ

นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร

ครู/ชำนาญการ

นางสาวนวพรรณ  จันทร

ครู/ชำนาญการ

นายภาสกร  โหมวานิช

ครู/ชำนาญการ

นายกมลชัย  แก้วศรี

ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิญญา เรืองอร่าม

ครูผู้ช่วย

นายศุภณัฐ อินทร์กลัด

ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐานิตดา  ตรงเที่ยง

ครูอัตราจ้าง