กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนที กอบการนา

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

หัวหน้าลูกเสือโรงเรียน

นางปาริชาติ พลายงาม

หัวหน้าลูกเสือ ม.1

นายวสันต์ มหามิตรมงคล

หัวหน้าลูกเสือ ม.2

น.ส.ศรีรุ้ง มรกฎ

หัวหน้าลูกเสือ ม.3

น.ส.วรัญญา คงธนฉัตร

หัวหน้างานยุวกาชาด

นายสี่ทัพ ทะสุวรรณ

หัวหน้านักศึกษาวิชาทหารโรงเรียน

นายประสิทธิชัย ตุเทพ

ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ม.4

นายอดิศร มณีศิริ

ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ม.5

นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์

ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ม.5

นายศักดา  สำรวล

ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ม.6

ว่าที่ ร.ต.ภาณุภณ เติมพันธุ์

ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ม.6

นางศิรดา นาเบะคุระ

หัวหน้างานชุมนุม

นายยุทธพิชัย แก้วกอง

รองหัวหน้างานชุมนุม

นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์

หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

นายชัยยุทธ์ ชัยสกุลศักดิ์

หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์

นางสาววรัญญา ฉุนพวง

หัวหน้าสำนักงาน

น.ส.พิมพ์ชนก เหล็กศรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน