กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางกันยา ดวงคำ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางพุธชาด ศักดิ์แสง

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

นายนภดล ยกรัตน์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ EP

นางสาวจารุวรรณ คันทะพรม

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายศักดา สำรวล

หัวหน้างานเทคโนโลยี

น.ส.ไฉไลรัตน์ บรรลือ

หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

น.ส.กุลพัชร ศรีสุภาพ

หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม

 

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

น.ส.อัจฉรา ชุมภู

หัวหน้างานหลักสูตร

น.ส.ปนันญา วัฒนา

หัวหน้างานนิเทศและ PLC

นายภูวฤทธิ์ ปุริธรรมเม

หัวหน้างานวิจัย

น.ส.ธัญญานันท์ สุขล้าน

หัวหน้างานห้องสมุด

นายนคฤกษ์ คำม่วง

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

นางลัดดาวรรณ อินม่วง

หัวหน้างานแนะแนว

นายเอกนรินทร์ ภู่ตระกูล

หัวหน้างานนโยบายและแผน

น.ส.ปุญญาภา แจ้งพูล

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม

และแหล่งเรียนรู้

น.ส.ผ่องพรรณ สิ่วสงวน

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

น.ส.มัณฑนา สุวรรณ์

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศระบบ DMC

นายภูวนัตถ์ ช่วยความดี

หัวหน้างานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

น.ส.ธีณรันต์ สังหร

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

น.ส.ขนิษฐา วุฒิวิริยกิจ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ 

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

น.ส.เกศยุพา โลศิริ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

 

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมมณัฐฐา โยสาพันธ์

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

นายหิรัญ เรืองชัยวรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นางสาวจารุณี  เหตุเกษ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

น.ส.ณัฐศริญาย์ ธนาพัฒน์ตระกูล

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

น.ส.ปุณยนุช วีรธรรมเลขา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน