กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

นายสรนันท์  เวียงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายชาติชาย พุทธสรณ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ

นางกันยา ดวงคำ

หัวหน้าสำนักงานวิชาการ

นางพุธชาด ศักดิ์แสง

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

นายนภดล ยกรัตน์

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ EP

นางสาวจารุวรรณ คันทะพรม

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายศักดา สำรวล

หัวหน้างานเทคโนโลยี

น.ส.ไฉไลรัตน์ บรรลือ

หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวพรนภา  วิชาชัย

หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อม

นางอนันทนา  รัตนแคล้ว

หัวหน้างานหลักสูตร

น.ส.ปนันญา วัฒนา

หัวหน้างานนิเทศและ PLC

นายภูวฤทธิ์ ปุริธรรมเม

หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้

นายธงไชย  สิทธิศร

หัวหน้างานห้องสมุด

นายสาโรจน์  กุลศิลาฤทธิ์

หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

นางสาวศศิธร  พึ่งพุทธ

หัวหน้างานแนะแนว

นายเอกนรินทร์ ภู่ตระกูล

หัวหน้างานนโยบายและแผน

น.ส.ปุญญาภา แจ้งพูล

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม

และแหล่งเรียนรู้

น.ส.ผ่องพรรณ สิ่วสงวน

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายภูวนัตถ์ ช่วยความดี

หัวหน้างานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

นายหิรัญ เรืองชัยวรสิทธิ์

หัวหน้างานหนังสือและแบบเรียน

นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ 

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นายศนรินทร์  แก้งคำ

งานข้อมูลสารสนเทศระบบ DMC

นายณชิต จักษ์เมธา

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

น.ส.ปุณณมา บุญเบญญา

งานศาสตร์พระราชา

นายชนสิษฏ์  แหไธสง

งานอาเซียนศึกษา

น.ส.ชนัฏกมญช์ คล้ายสุบรรณ์

หัวหน้างานวิจัยของสถานศึกษา

น.ส.เกศยุพา โลศิริ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นางสาวจารุณี  เหตุเกษ

นายทะเบียน

นางสาวกัญญารัตน์  อาหมัด

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

นายจิรพัฒน์  เจริญสม

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

นายพัชรพล  มณฑา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

น.ส.มนัญชยา ฤทธิมงคล

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นายนิติ  กล่อมสังข์

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

นายธงชัย  ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

น.ส.ปุณยนุช วีรธรรมเลขา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน