26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล