24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี