11.รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ ๖ เดือน