5.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่โรงเรียน

74/11 หมู่ที่ 8  ต.สวนใหญ่ 

ถ.พิบูลสงคราม อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ 02-525-0830