จัดสถานที่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ก.ต.ป.น. 15-2-61