เพลงประจำโรงเรียน

เขมาภิรตารามนามกระเดื่องโลกลือเลื่องหนึ่งในด้านการศึกษาเด่นความรู้ฟูเฟื่องเรื่องกีฬารู้รักษาหน้าที่มีวินัย
มารยาทดีมีน้ำจิตศิษย์เขมาสวนโสภาโรงเรียนงามล้ำสดใสจอมพล ป. ศิษย์เก่าเราภูมิใจผู้นำไทยเลื่องชื่อลือความดี
หลวงปู่คงที่เคารพน้อมนบไหว้แหล่งรวมใจร่มเย็นเป็นสุขศรีคณาจารย์ล้วนเมตตาเปี่ยมปรานีสามัคคีรู้เรียนเล่นเป็นนิรันดร์
สีน้ำเงินเหลืองแดงแจ้งประจักษ์รั้วรวมรักแหล่งกลางศูนย์สร้างสรรค์เสกเยาวชนล้นค่ามากอนันต์คนกล่าวขวัญเขมาภิรตาราม
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)