อาคารสถานที่

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน


 • อาคารเรียน 1
   จำนวน 2 ชั้น
 • อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น
 • อาคารเรียน 3 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น
 • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น
 • อาคารเรียน 7 จำนวน 8 ชั้น
 • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น
 • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น
 • ศาลาทรงไทย จำนวน 7 หลัง