วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจ
   
 1.  เสริมสร้างผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

    2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
    3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

   1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

   2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
   3.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครู
 
   4.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 
   5.  สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม