เกี่ยวกับเรา


 • บริเวณสนามเขมา.jpg
  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แต่เดิมนั้นกำเนิดจากการที่บิดามารดากุลบุตร มาฝากเป็นศิษย์วัดเขมาภิรตารามกินอยู่หลับนอนที่วัดเพื่อการศึกษาเล่าเรียนกับพระ มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูให...

 • พันธกิจ 1. เสริมสร้างผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม...

 • บริเวณสนามเขมา.jpg
  อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนอาคารเรียน 1จำนวน 2 ชั้นอาคารเรียน 2จำนวน 3 ชั้นอาคารเรียน 3จำนวน 4 ชั้นอาคารเรียน 4จำนวน 4 ชั้นอาคารเรียน 5จำนวน 4 ชั้นอาคารเรียน 6จำนวน 7 ชั้นอา...

 • ตราประจำโรงเรียนวัดเขมา.png
  เขมาภิรตารามนามกระเดื่องโลกลือเลื่องหนึ่งในด้านการศึกษาเด่นความรู้ฟูเฟื่องเรื่องกีฬารู้รักษาหน้าที่มีวินัยมารยาทดีมีน้ำจิตศิษย์เขมาสวนโสภาโรงเรียนงามล้ำสดใสจอมพล ป. ศิษย์เก่าเราภูม...

 • บริเวณสนามเขมา.jpg
  74/11 หมู่ 8 ถนน พิบูลสงครามตำบล สวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรีนนทบุรี 11000เบอร์โทร 025250830