โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

การอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

          วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA เพื่อพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)โดยมี ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล และดร.หทัยภัทร จีนสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นวิทยากร