โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ 2565  ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมด้วย นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ และนายเอกสิทธิ์ วัฒนาธนกุล นักวิชาการศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดย ดร.จรูญ จารุสาร ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งคุณครูล้วนมีความสามารถซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในเชิงรุกอย่างเป็นระบบ