โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

กิจกรรม สัมมนา “สภานักเรียน” การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา “สภานักเรียน”
การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสภานักเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)