โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

สรรหาผู้ประกอบการร้านค้า มาประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีความประสงค์สรรหาผู้ประกอบการร้านค้า มาประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. สนใจรับเอกสารรายละเอียดได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)