โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

สนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564 และการสอบภาคการศึกษาพิเศษ 2564 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศกำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564
และการสอบภาคการศึกษาพิเศษ 2564 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
การนี้ ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการสนามสอบ ได้กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วิวิธ  วงศ์ทิพย์ ผู้ประสานงานการสอบ และกรรมการคุมสอบ