โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

ประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่ 4

ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ร่วมประชุมต่อยอดการดำเนินงานสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่ 4
กับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือข่ายอีก 11 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่