โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นคณะกรรมการนิเทศ ในการนี้ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และคณะรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ