ที่ตั้งโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

47 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม  ต.สวนใหญ่

อ.เมืองนนทบุรี    จ.นนทบุรี 11000     

โทรศัพท์: 02-525-0830


            กลุ่มบริหารวิชาการ : 02-526-8920

            กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : 02-966-5988

            กลุ่มบริหารสินทรัพย์และงบประมาณ : 02-966-5989

            กลุ่มบริหารทั่วไป : 02-966-5987

            พัสดุ/การเงิน : 02-966-5989