โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา
“STEM KHEMA EDUCATION CAMP” เปิดโลกกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด STEM ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (STEM) เพื่อปลูกผังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ให้กำลัง
แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม