ข้อมูลอาคารและสถานที่

  •  อาคารเรียน 1 จำนวน 2 ชั้น
  •  อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น
  • อาคารเรียน 3 จำนวน 4 ชั้น
  •  อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น
  • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น
  • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น
  • อาคารเรียน 7 จำนวน 8 ชั้น
  • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น
  • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น