โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

กิจกรรมสังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันลอยกระทง 2565 ณ วัดเขมาภิรตาราม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนจาก ดร.จรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และคณะผู้บริหาร  ได้จัดกิจกรรมสังเกตและให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
แก่ประชาชนผ่านกล้องโทรทรรศน์กำลังขยายสูงที่ได้ความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภายในงานวันลอยกระทงที่จัดขึ้นบริเวณวัดเขมาภิรตาราม ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครูบุคลากร และประชาชนทั่วไป
ที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก