โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบวัดประเมินผลการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566