โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:Youth Counselor

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:Youth Counselor มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการให้คำปรึกษา และจรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ได้แก่ นายปวรุตม์ แคล้วรบ นายปฏิภาณ อโศกชัยพันธุ์ นายสมจินตน์ พวงราษฎร์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และนายโกสินธุ์ อัคครุ่งเรือง นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์