โทร x
025250830
Email x
contact@kma.ac.th

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยมีนายเอกสิทธิ์ นันทศิริอุปนายกสมาคมคนที่ 2 รักษาการนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม คณะผู้บริหารครู และผู้ปกครอง ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม