กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร

นายอธิพงศ์  โชคเคล้าลาภ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์

และบุคลากร

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานการเงิน

นายนที  กอบการนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานบุคลากร

นายธีรพล  หาเม็ดดี

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

หัวหน้างานสารบรรณ

งานการเงิน

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจารุวรรณ สายทอง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางเบญจวรรณ ภมะรา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววัลลภาภรณ์ ธรรมสารัตน์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  กันทะ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพรสินี  คำเหมือง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

อภิรวัฒน์ธนาชัย เอี่ยมจิรวราพงศ์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานบุคลากร

นายนที  กอบการนา

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนิรมล  ยากลิ่น

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวพชรมน  พุ่มจันทร์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายพีรพงษ์  ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานพัสดุ

นายธีรพล  หาเม็ดดี

หัวหน้างานพัสดุ

นายสมพจน์  ไวยนพ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกันตวรรธน์  สุขทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวทองใบ  แก้วจีน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

น.ส.อนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอชิรญา เมืองเจริญ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานสารบรรณ

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวพรรณผกา  กัลยานุกูล

เจ้าหน้าที่งานสารบรร

นางสาวธมลวรรณ  ชมแผน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรรณ

นางสาวผกามาศ  วีระวุฒิเดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอารียา ทะสา

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวบุณยนุช  วีรธรรมเลขา

เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

นายอดิเรก  หนูหน่าย

เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวปาณิสรา บุญมาพรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ