กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร

นายเฉลิมชัย  ตาระกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์

และบุคลากร

นายสรศักดิ์  โพธิ์นิล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานการเงิน

นายธีรพล  หาเม็ดดี

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

หัวหน้างานสารบรรณ

นางเบญจวรรณ ภมะราภา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

นางสาวนวลจันทร์  ลักษวุธ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายชนสิษฎ์  แหไธสง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวนิรมล  ยากลิ่น

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวปิยนันท์  พึ่มชัย

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวเขมกร  อนุภาพ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวรัตนาภรณ์  กันทะ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายกันตวรรธน์  สุขทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

น.ส.อนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพรรณผกา  กัลยานุกูล

เจ้าหน้าที่งานสารบรร

นางสาววรรษมน  พรหมทอง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสายฝน  จับบัง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรรณ

นายสมพจน์  ไวยนพ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวทองใบ  แก้วจีน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายพีรพงษ์  ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

น.ส.ปามญญ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ