กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคลากร

นายเฉลิมชัย  ตาระกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์

และบุคลากร

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานการเงิน

นายนที  กอบการนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานบุคลากร

นายธีรพล  หาเม็ดดี

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

หัวหน้างานสารบรรณ

งานการเงิน

นางสาวพรนภา  พันธ์ไชยา

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์  กันทะ

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางเบญจวรรณ ภมะรา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวจารุวรรณ สายทอง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายบรรณสรณ์  โยธินอุปไมย

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววัลลภาภรณ์ ธรรมสารัตน์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวปิยนันท์  พึ่มชัย

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายฉันทวิชญ์ พงษ์นาค

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายอภิรวัฒน์ธนาชัย พุดเผือก

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานบุคลากร

นายนที  กอบการนา

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวนิรมล  ยากลิ่น

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวพชรมน  พุ่มจันทร์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายพีรพงษ์  ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานพัสดุ

นายธีรพล  หาเม็ดดี

หัวหน้างานพัสดุ

นายสมพจน์  ไวยนพ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกันตวรรธน์  สุขทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวทองใบ  แก้วจีน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

น.ส.อนัสยา  เจริญอุดมไพศาล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอชิรญา เมืองเจริญ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานสารบรรณ

นางสาวเปรมฤดี  สัตนาโค

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวพรรณผกา  กัลยานุกูล

เจ้าหน้าที่งานสารบรร

นางสาวสายฝน  จับบัง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรรณ

นางสาวผกามาศ  วีระวุฒิเดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ