กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายญานุสิทธิ์  ภูหนองโอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเชาว์วิทย์ สุขโชติ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยฯ/

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

น.ส.พิไลพร ทิมเทศ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายวสันต์ มหามิตรมงคล

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายคณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

/หัวหน้างานทักษะชีวิต

นายพีรวัส ปงเทพ

หัวหน้าระดับชั้น ม.5

/หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายชนสิษฎ์  แหไธสง

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

/หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE

นายอัษฎา อิ่มสุวรรณวิทยา

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

น.ส.อารียา กองวิมาน

หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว

 

หัวหน้าคณะสีน้ำเงิน

 

หัวหน้าคณะสีเหลือง

 

หัวหน้าคณะสีแดง

 

หัวหน้าคณะสีเขียว

 

หัวหน้าคณะสีม่วง

 

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

นายชัยมงคล โฮฮิน

หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม

นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.นฐกมล ชัยณรงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.โสมานะ วงศ์คำหาร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.สุพรรณี สมานรักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน