กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสรนันท์  เวียงคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเชาว์วิทย์ สุขโชติ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยฯ

น.ส.พิไลพร ทิมเทศ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

น.ส.ภักดี อินทร์ขาว

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายวสันต์ มหามิตรมงคล

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

น.ส.วรัญญา คงธนฉัตร

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายคณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

/หัวหน้างานทักษะชีวิต

นายพีรวัส ปงเทพ

หัวหน้าระดับชั้น ม.5

/หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายชนสิษฎ์  แหไธสง

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

/หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE

น.ส.โสมานะ วงศ์คำหาร

หัวหน้าคณะสีน้ำเงิน

นายนักพรต น้อยสอาด

หัวหน้าคณะสีเหลือง

นางปิยาภา แสงอรุณ

หัวหน้าคณะสีแดง

นายประสิทธิชัย ตุเทพ

หัวหน้าคณะสีเขียว/

หัวหน้างานสารวัตรนักเรียนและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

นางชนิดา ทองประดับ

หัวหน้าคณะสีม่วง

น.ส.อุไรวรรณ สอนแสง

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

นายอัษฎา อิ่มสุวรรณวิทยา

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

น.ส.อารียา กองวิมาน

หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว

นายชัยมงคล โฮฮิน

หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม

นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.นฐกมล ชัยณรงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.ดวงชีวัลย์ ขำวงค์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.สมิตา  ผิวนวล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.สุพรรณี สมานรักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน