ผอ.ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม      

มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับเด็กชายจักราวุธ วงษ์สง่า

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Performance Awards

รายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ Word Robot Game 2017 

ระหว่างวันที่ 9 -13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

โดยมีผู้จัดการทีม คือนายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์ 

ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนคือ นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์ และนายปรมินทร์  กลีบกลาง

ผอ.ดร.จรุญ จารุสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มอบเกียรติบัตรให้แก่
คุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
ที่ได้เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์