ประกาศผลสอบการแข่งขันทางวิชาการห้องเรียนปกติPre-test 2019