• พิธีไหว้ครู 2561

 • เขมาวิชาการ61

 • งานวันที่ระลึกจอมพลป.

 • กิจกรรมวันอาเซียน


 • บทคัดย่อ


  ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

  ผู้รายงาน นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์

  ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2560


  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนก่อนใช้ และหลังใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 34 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling)


  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซี 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรมนำเสนอด้วยMicrosoft PowerPoint ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์)นำเสนอเนื้อหา รายการกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน ห้องสนทนา ลิงค์แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 80 / 80 วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายโดยใช้ t–test ( t - Dependent)


  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

  1. ผลการพัฒนาและศึกษาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนนำไปใช้ โดยตรวจคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ พบว่า มีระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้ง 2 รายการ ( = 4.48และ4.53 ตามลำดับ)

  2. ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ การทดลองแบบ 1:1 การทดลองแบบ 1:10 และการทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ E1/E2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทุกกลุ่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80

  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายด้วยGoogle Classroom รายวิชาโปรแกรมภาษาซีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏว่า ค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01


  โพสต์โดย ฐิรภัทร อุตตะพันธ์ุ : [16 พ.ค. 2561 เวลา 10:49 น.]
  อ่าน [1396] ไอพี : 101.108.72.205
 • ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน